{{$t('news.d16')}}

{{$t("news.d16")}} > {{$t("news.d17")}}

绝地求生正式服维护通知

2019-01-08 14:41:48
{{$t("news.d8")}}

亲爱的用户:


         北京时间2019年1月9日上午8点30分 绝地求生开始正式服的停机维护

         维护时间:2019年1月9日(星期三)上午8点30分(预计4小时)

         维护内容:优化服务器,修复 BUG       
                                     雷神运维部

                                     2019年1月8日


{{$t("news.d14")}} 雷神加速器使用时间暂停和恢复说明
{{$t("news.d15")}} 雷神加速器4.0.1.4版更新通知